نیازچی

استخدام و کاریابی - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 254 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 365 بازدید

  کارمند اداری

  7 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 508 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 35 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 29 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 500 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 404 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 345 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 78 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 132 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید

  کارمند تلفنی

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 209 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 304 بازدید

  حسابدار آقا

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 75 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 63 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 680 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 297 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 162 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید

  جذب مدیر فروش

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 614 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 249 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 361 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 283 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 302 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 133 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1152 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 408 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 569 بازدید

  پرسشگر

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 715 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 494 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 428 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 677 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 286 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 233 بازدید

  کار در منزل

  6 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 437 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 558 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 95 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 317 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 298 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 315 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 394 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 322 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 322 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 340 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 776 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 257 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 279 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 441 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 530 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 382 بازدید

  مدیر عامل

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1561 بازدید

  کار در منزل

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 39 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 221 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 281 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 416 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 351 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 319 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 283 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 552 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 450 بازدید

  خدمتکار خانم

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 335 بازدید

  نصاب MDF

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 603 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 339 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 401 بازدید

  مجتمع فنی رهرو

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 520 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 662 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 57 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 101 بازدید

  کار در منزل

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 84 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 342 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 198 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 317 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 407 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 474 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 350 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 499 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 222 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 710 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 663 بازدید

  تحصیلدار

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 330 بازدید

  سرپرست فروش

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 310 بازدید

  کارشناس فروش

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 192 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 458 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 196 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 215 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 208 بازدید

  استخدام

  3 هفته قبل