نیازچی

استخدام و کاریابی - نیازچی

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 51 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 196 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 463 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 110 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 44 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 88 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 60 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 77 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 69 بازدید

  کار در منزل

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 172 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 238 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 313 بازدید

  استخدام منشی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 152 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 140 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 150 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 130 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 226 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 82 بازدید

  بازاریاب

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 225 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 154 بازدید

  کارمند اداری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 177 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 258 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 134 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 104 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 256 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 271 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 175 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 187 بازدید

  همکار خدماتی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید

  استخدام منشی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 209 بازدید

  کار در منزل

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 257 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 777 بازدید

  کارمند آقا

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 589 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 707 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 399 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 437 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 446 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 169 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 211 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 242 بازدید

  نصاب MDF

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 347 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 383 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 316 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 556 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 370 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 351 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 517 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 434 بازدید

  پرسشگر

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 582 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 359 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 489 بازدید

  تحصیلدار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 626 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 564 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 667 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 381 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 777 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 506 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 783 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 556 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 1814 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 468 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 396 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 431 بازدید

  جویای کار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 923 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 667 بازدید

  فراخوان

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 621 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 804 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 438 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 457 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 339 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 254 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 361 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 181 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 492 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 390 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 279 بازدید

  خدمتکار خانم

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 291 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 630 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 288 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 233 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 227 بازدید

  مدیر عامل

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 131 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 118 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 127 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 145 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 171 بازدید

  حسابدار آقا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 206 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 195 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 148 بازدید

  کارشناس فروش

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 244 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 289 بازدید