نیازچی

زمین، باغ و مزرعه - نیازچی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 190 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 303 بازدید 10,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید 21,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 156 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 228 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 384 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 320 بازدید 600,000,000 تومان

  زمین خانه سرا

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 186 بازدید 1,650,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 76 بازدید 12,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 101 بازدید 30,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 173 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 400 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 337 بازدید 9,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 194 بازدید 360,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 412 بازدید 1,950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 245 بازدید 18,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 709 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 308 بازدید 639,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید 20,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید 630,000,000 تومان

  زمین ساخت 90 متر

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 117 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 196 بازدید 11,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 399 بازدید 2,020,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 333 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 191 بازدید 4,650,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 302 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 287 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 161 بازدید 6,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 172 بازدید 3,550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 164 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید 16,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 112 بازدید 10,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 588 بازدید 1,600,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 252 بازدید 990,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 187 بازدید 220,000,000 تومان

  فروش زمین

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 193 بازدید 496,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 189 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 320 بازدید 826,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید 85,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 241 بازدید 2,300 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 210 بازدید توافقی

  زمین ویلایی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 200 بازدید 5,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 100 بازدید 1,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 122 بازدید 2,000,000,000 تومان

  فروش فوری

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 175 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 328 بازدید 350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 195 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 176 بازدید 120,000,000,000 تومان

  فروش ملک

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 96 بازدید 66,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 111 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 202 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 119 بازدید 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 343 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 197 بازدید 1,000,000,000 تومان

  زمین مسکونی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 230 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 124 بازدید 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 105 بازدید 3,240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 327 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 263 بازدید 525,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 251 بازدید 5,110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 533 بازدید 4,000,000,000 تومان

  زمین 2000 متری

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 295 بازدید 3,780,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 255 بازدید 260,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 338 بازدید 3,348,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 341 بازدید 500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 320 بازدید 5,100,000,000 تومان

  فروش زمین

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 439 بازدید 6,750,000,000 تومان

  فروش زمین

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 292 بازدید 3,250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 174 بازدید 1,199,000,000 تومان

  فروش زمین

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 218 بازدید 1,645,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 292 بازدید 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 283 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 205 بازدید 3,720,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 184 بازدید توافقی

  باغچه مرکبات

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 171 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 264 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 234 بازدید 2,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 199 بازدید 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 178 بازدید 2,300,000 تومان

  زمین فروشی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 192 بازدید 1,900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 293 بازدید 40,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 261 بازدید 1,050,000,000 تومان

  باغ ویلا

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 208 بازدید 6,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 339 بازدید توافقی

  باغ در نوبران

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 269 بازدید 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 252 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 273 بازدید 1,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 196 بازدید 470,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 245 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 289 بازدید 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 273 بازدید توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 238 بازدید 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 175 بازدید 1,500,000,000 تومان

  زمین ۱۰۰۰ متر

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 168 بازدید 4,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 224 بازدید 1,144,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها 232 بازدید 230,000,000 تومان